Álláshirdetés – 2 fő igazgatóhelyettes

KÖZSZOLGÁLLÁS sorszám:  58725
Intézményi iktatószám:  TK/025/HR/KOZINT/03622-1/2024

ÁLLÁSPÁLYÁZAT

KECSKEMÉTI TANKERÜLETI KÖZPONT
Kecskeméti Corvin Mátyás Általános Iskola
pályázatot hirdet Köznevelési foglalkoztatotti jogviszony keretében

2 fő igazgatóhelyettes

Munkakör/feladatkör betöltésére.
Tevékenységi kör (ellátandó feladatok):  A vezetői megbízás határozott időre, 2024. augusztus 16. napjától 2029. augusztus 15. napjáig szól. A köznevelési intézmény igazgató-helyettesének feladata az igazgató munkájának támogatása és segítése, az intézmény szakszerű és törvényes működtetésének koordinálása, a köznevelésben használatos online rendszerek működtetése, helyettesítések szervezése, nyilvántartása, belső ellenőrzésben, tanügyi feladatok ellátásában való részvétel, illetve az irányadó jogszabályoknak megfelelő, valamint a munkaköri leírásban meghatározott igazgató-helyettesi feladatok ellátása. Részletes feladatkörét az intézmény vezetője határozza meg. A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások: – vezetői program, amely tartalmazza a szakmai helyzetelemzésre épülő igazgató-helyettesi feladatok ellátására vonatkozó fejlesztési elképzeléseket, – a pedagógus-munkakör betöltéséhez szükséges végzettség, szakképzettség meglétét igazoló okmányok másolata, – a pályázó legalább négy év pedagógus-munkakörben vagy heti tíz tanóra vagy foglalkozás megtartására vonatkozó óraadói megbízás ellátása során szerzett szakmai gyakorlatát igazoló, munkáltató által kiállított dokumentum (munkáltatói igazolás munkakör, illetve óraadó esetén az ellátott szakos tanári feladatok feltüntetésével), – 90 napnál nem régebbi hatósági bizonyítvány a büntetlen előélet és annak igazolására, hogy a pedagógusok új életpályájáról szóló 2023. évi LII. törvény (a továbbiakban: Púétv.) 27. §-a szerinti kizáró feltételek nem állnak fenn a pályázóval szemben, valamint a pályázó nem áll olyan foglalkozástól eltiltás hatálya alatt, amely a köznevelési foglalkoztatotti jogviszony létesítését nem teszi lehetővé, – a pályázó szakmai önéletrajza, – a pályázó aláírt eredeti nyilatkozata arról, hogy hozzájárul a teljes pályázati anyagának sokszorosításához, továbbításához (harmadik személlyel közléséhez), – a pályázó aláírt eredeti nyilatkozata arról, hogy hozzájárul személyes adatainak a pályázattal kapcsolatos kezeléséhez, továbbításához, – a pályázó aláírt eredeti nyilatkozata annak tudomásulvételéről, hogy sikeres pályázat esetén a megbízási jogkör gyakorlója által elektronikusan aláírt igazgató-helyettesi megbízási okmány, illetve kinevezési okmány munkáltató általi kézbesítése elektronikus úton történik részére, és ehhez rendelkezik a biztonságos kézbesítési szolgáltatásra alkalmas tárhellyel (Ügyfélkapuval), vagy legkésőbb a pályázat elbírálásáig ilyen hozzáférést létesít. Hiánypótlásra a pályázat beadási határidejét követően nincs lehetőség. A pályázatok benyújtásának módja: Postai úton, a pályázatnak a Kecskeméti Tankerületi Központ címére történő megküldésével (Kecskeméti Tankerületi Központ, 6000 Kecskemét, Homokszem utca 3-5.). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő intézményi iktatószámot: TK/025/HR/KOZINT/03622-1/2024, valamint a borítékra ráírni “PÁLYÁZAT-Kecskeméti Corvin Mátyás Általános Iskola igazgató-helyettesi beosztására”. A pályázatot írásban, három azonos szövegű és mellékletű példányban (kettő lefűzött, bekötött és egy fűzés nélküli példányban), zárt borítékban kérjük megküldeni. A pályázati felhívással kapcsolatosan további információt Terecskei Emőke Emma nyújt, a 06-76/795-208 telefonszámon. A munkáltatóval kapcsolatban további információt a https://kk.gov.hu/kecskemet honlapon szerezhet.
Betöltendő állás szakmacsoportja:  oktatás
Betöltendő állás munkakörének szakterülete (munkakörcsalád):  Emberi erőforrási/oktatási, képzési
Betöltendő állás jogviszonya:  Köznevelési foglalkoztatotti jogviszony
Foglalkoztatás időtartama, munkaideje, munkarendje, formája:
Határozatlan, 40 óra, Általános, Teljes munkaidő
Munkavégzés helye:  Kecskemét
Álláshirdető szervezet bemutatása:  Pályázat kiírója: Kecskeméti Tankerületi Központ Munkavégzés helye: Bács-Kiskun Vármegye, 6000 Kecskemét, Mátyás király körút 46. Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Púétv. és a pedagógusok új életpályájáról szóló 2023. évi LII. törvény végrehajtásáról szóló 401/2023. (VIII. 30.) Korm. rendelet rendelkezései az irányadók.
A munkáltatóval, állással kapcsolatos egyéb lényeges információ (pl. jogviszony létesítés feltételei; próbaidő; illetmény/fizetés, speciális adatvédelmi tájékoztatás, szervezet honlap címe stb.):  Főiskolai/egyetemi szintű végzettség és tanítói/tanári szakképzettség a pedagógusok új életpályájáról szóló 2023. évi LII. törvény végrehajtásáról szóló 401/2023. (VIII. 30.) Korm. rendelet 10. §-ában foglaltakat is figyelembe véve.
Feltételek, előnyök
Pályázati feltételek
Jogállásból fakadó jogszabályi követelmények:
  Cselekvőképesség
Elvárt végzettség/képesítés:
  6. Felsőfokú végzettséghez kötött szakképesítés alapképzés (Bsc vagy BA), Oktatás, tovább nem bontható, A munkáltatóval, állással kapcsolatos egyéb lényeges információ mező tartalmazza a végzettségi, szakképzettségi követelményeket.
Egyéb pályázati feltétel meghatározása:
  legalább négy év pedagógus-munkakörben vagy heti tíz tanóra vagy foglalkozás megtartására vonatkozó óraadói megbízás ellátása során szerzett szakmai gyakorlat,
  büntetlen előélet,
  annak igazolása, hogy a Púétv. 27. §-a szerinti kizáró feltételek nem állnak fenn a pályázóval szemben, és a pályázó nem áll olyan foglalkozástól eltiltás hatálya alatt, amely a köznevelési foglalkoztatotti jogviszony létesítését nem teszi lehetővé,
  a nevelési-oktatási intézményben pedagógus-munkakörben fennálló, határozatlan időre, teljes munkaidőre szóló kinevezés vagy a megbízással egyidejűleg pedagógus-munkakörben történő, határozatlan időre teljes munkaidőre szóló kinevezés.
Pályázat elbírálása során előnyt jelent
A pályázat elbírálása során előnyt jelent a szakmai tapasztalat?:  Igen
A pályázat elbírálása során előnyt jelent a vezetői tapasztalat?:  Nem
Egyéb pályázati előnyök:
  pedagógus-szakvizsga keretében szerzett igazgatói szakképzettség
A pályázat benyújtásának határideje:  2024.05.02. 23:59
A pályázat elbírálásának módja:  A pályázatról a Kecskeméti Tankerületi Központ igazgatója dönt.
A pályázat elbírálásának határideje:  2024.07.15. 23:59
A pályázati kiírás további közzétételének helye:  https://kk.gov.hu/hirek-kecskemeti – 2024.04.03.; http://www.matyas.corvina-kecskemet.hu/ – 2024.04.03.
Állás tervezett betöltésének időpontja:  2024.08.16.
Publikálás tervezett időpontja:  2024.04.01.

A pályázati kiírás közzétevője a Belügyminisztérium (BM). A pályázati kiírás a közigazgatási szerv által az BM részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a hatályos jogszabály alapján a pályázatot kiíró szerv felel.

 

 

eredeti kiírás megtekintése és jelentkezés: https://kozszolgallas.ksz.gov.hu/JobAd/Info/58725

Felhívás jubileumi fogalmazáspályázatra

Felhívás jubileumi fogalmazáspályázatra

Kedves Diákok!

A Kecskeméti Corvin Mátyás Általános Iskola megalakulásának 40. évfordulója alkalmából fogalmazáspályázatot hirdet az 5–8. osztályos tanulók számára Álruhás utazásaim a jövőben, avagy tapasztalataim a Kecskeméti Corvin Mátyás Általános Iskolában címmel.

A feladat: A fenti címmel írj rövid fogalmazást Mátyás király nevében arról, hogy hogyan mutatta volna be iskolánkat a reneszánsz uralkodó kortársainak, ha valamilyen csoda folytán nemcsak térben, hanem időben is utazhatott volna. A pontos címzettet is te választhatod meg (felesége, volt nevelője, tudósa, stb.), de címezheted általában a királyi udvarnak, az alattvalóknak stb. is. Mi tetszhetett volna neki, min csodálkozott volna, mire tekintett volna rosszallóan, értetlenül stb.? Mutasd be iskolánk tanulói közösségét, tanári karát, a tantárgyakat, az iskolai szokásokat, az iskola épületét stb. Mátyás király szemüvegén keresztül egyes szám első személyben fogalmazva! Adhatsz saját alcímet is írásodnak.

Javasolt műfajok: naplórészlet, levél, beszámoló, útirajz stb. A pályamű ne tartalmazzon párbeszédet!

Formai megkötések: A fogalmazást számítógépen, Word-dokumentumban, csatolt fájlként küldd el, 12-es méretű Times New Roman betűtípust használj 1-es sorközzel, 2,5-es margóval! A terjedelem ne haladja meg a ¾ A4-es oldalt! A dokumentum elnevezése tartalmazza a nevet osztályt, pl. Minta Márta 7.d.docx

Beküldési határidő: 2023. október 25. szerda

A beküldés módja: A pályaműveket a gyergyadesz.laszlone@corvinmatyas.com címen várjuk ímélben, Gyergyádeszné Zsuzsa néninek címezve. A kísérőlevél tartalmazza nevet, osztályt, valamint a felkészítő tanárod nevét! A szaktanárok maguk is küldhetik egy levélben az összes nevező tanítványuk írását. A zsűrihez már anonim formában jutnak el a pályaművek, így pártatlanul tudnak majd dönteni mind az 5-6.-os, mind a 7-8.-os kategóriában.

A részvevők létszáma: Minden osztályból várunk legalább két pályamunkát.

Jutalom: A legjobb pályamunkák alkotói tárgyjutalomban részesülnek, és írásuk megjelenik az iskola jubileumi évkönyvében is.